Algemene (leverings)voorwaarden

 Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Wij vinden dat dit helemaal niet nodig is en dat in deze voorwaarden in heel begrijpelijke taal over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt gekocht kan worden gesproken. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, beginnen we met een toelichting op de belangrijkste punten van uw wettelijke rechten als koper.

Een leverancier is volgens de wet verplicht goederen te leveren die de eigenschappen bezitten die een koper mag verwachten op grond van de koopovereenkomst die hij met de leverancier heeft gesloten (conformiteit). Daarbij spelen mee het soort product en de mededelingen die de leverancier daarover heeft gedaan. Bijvoorbeeld dat het product over speciale eigenschappen beschikt. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen. De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de leverancier uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen onder 6. Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper, naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling), van de leverancier eisen:
- aflevering van wat ontbreekt;
- herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;
of
- vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.
De leverancier kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

1. Alle afspraken op schrift
Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd. Een verkoopfactuur wordt bij elke levering bijgeleverd, let op: de besteldatum is dus niet de factuurdatum! Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

2. Prijzen
Onze prijzen zijn inclusief BTW en in euro's, onder voorbehoud en kunnen wijzigen als gevolg van marktontwikkeling of dollarkoers.

3. Betaling
Goederen en diensten worden geleverd tegen contante betaling, behalve wanneer iets anders is afgesproken. Bij betaling ontvangt u van ons een factuur. U hoeft bij ons geen aanbetaling te voldoen. Een uitzondering hierop vormen webwinkels (zie hieronder) en specifieke, niet-courante bestellingen. In dat geval kan een aparte afspraak over de aanbetaling worden gemaakt. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

4. Levertijd
Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.

5. Garantie
Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als leverancier blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. Indien er sprake is van een eventuele on-site-service of -garantie of een pick up and return-garantie, dan wordt dit vermeld op de factuur. (Definitie on-site-service/-garantie: een geheel kosteloos verrichte reparatie op het adres waar de computerhardware van de koper staat. Definitie pick up and return: het product wordt kosteloos bij u thuis opgehaald en na de reparatie weer op het huisadres afgeleverd.) Een garantie kan de wettelijke rechten van een consument nooit beperken, dus naast de verleende garantie gelden onverminderd alle andere rechten die de wet u als consument toekent. Indien een produkt binnen de garantietermijn niet meer vervangen of gerepareerd kan worden is Computershopleerdam gerechtigd te ontbinden en restwaarde te crediteren. Na reparatie binnen de garantie gaat geen nieuwe garantietermijn in werking.
Let op!
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

6. Conformiteit
Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

7. Privacyregeling
Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:
alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn criminele zaken, waaronder kinderporno. Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

8. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u ter reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn wanneer het reparatiebedrijf waar uw artikelen net op dat moment staan, failliet zou gaan.

9. Koop op afstand (webwinkels)
Wanneer het om een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd, gaat (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in 9a t/m 9g hebben opgenomen. Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand. Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van minimaal 7 werkdagen heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.

9a. Informatie
De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals: · de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of afleveringskosten;
· de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
· de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;
· inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper de volgende informatie:
a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de hiervoor in 9a vermelde gegevens, tenzij u die al vóór de uitvoering van de overeenkomst hebt gekregen;
e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom).
9b. Bevestiging en beveiliging
Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons langs elektronische weg een bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden. Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.
9c. Bedenktijd bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. 2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn. 3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. 4. Alle overige kosten die al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk terugbetalen, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.
9d. Bedenktijd bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. 2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn. 3. Alle kosten die al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.
9e. Uitsluiting herroepingsrecht
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument. Het betreft producten: a) die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling verbroken is. (Denk aan Windows-software welke bij uw pc wordt meegeleverd)
Bij diensten is uitsluiting van het herroepingsrecht slechts mogelijk als het gaat om diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b) waarvan de levering met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.
Bestellingen die zijn aangeschaft op bedrijfsnaam of uit naam van een bedrijf of instelling vallen niet onder het herroepingsrecht. (Dit wordt enkel toegepast bij consumentenaankopen)10. Levering en uitvoering
1. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Een en ander gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. Na deze termijn heeft u het recht om de koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 2. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 3. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand, dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor onze rekening. 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij ons, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. 5. Na het sluiten van een overeenkomst behoudt de verkopende partij het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na het sluiten hiervan wanneer een produkt nog niet geleverd is als zich prijsverhogingen voordoen of fouten in de betreffende advertenties staan. Indien het aankoopbedrag vooruit is betaald zal dit tenminste binnen 30 dagen na onbinding van de overeenkomst worden gecrediteerd.(dit geld niet bij aanbiedingen of bij onderdelen die speciaal voor u besteld zijn)

11. Klachten en klachtentermijn
Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.


 

Aanvullingen garantieComputershopleerdam is nimmer aansprakelijk voor het verlies van geinstalleerde software of data op een systeem dat wordt aangeboden voor reparatie. U dient dus zelf, vooraf, een back-up te maken. ( Computershopleerdam  maakt GEEN backups en herstelt geen software) Indien een schijf om welke reden dan ook bij ons retour komt zijn wij eveneens niet verantwoordelijk voor de eventuele data die nog op de schijf aanwezig is.

Er zijn verschillende fabrikanten die een on-site garantie verlenen. On-site garantie houdt in dat, wanneer er zich een defect of gebrek voordoet, u dit direct af kunt handelen met de fabrikant van uw produkt. Deze komt in de meeste gevallen uw probleem ter plaatse oplossen. Een voordeel van on-site garantie is een vaak snellere afhandeling en u hoeft vaak geen extra kosten te maken. Pixelgarantie op schermen is afhankelijk van de door de fabrikant gestelde eisen, en wisselt per merk.

De voeding van onze systemen is berekend op de configuratie zoals hij is, worden hier extra componenten bijgeplaatst en de betreffende voeding raakt hierdoor defect dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Let op bij het uitvoeren van een eventuele Bios-update, dit valt nooit onder de garantie. Heeft u een bios-update uitgevoerd op uw moederbord en werkt het moederbord niet meer naar behoren dan dient u contact op te nemen met de fabrikant. Deze zal dit verder met u afhandelen. Laat u vooraf adviseren als u van plan bent een systeem uit te breiden, hier zijn we voor!
Als u gebruik wilt maken van de garantie:
Bij retournering dient het systeem verpakt te zijn in de originele verpakking, of minstens een verpakking die de pc beschermt tegen beschadiging. Bij zendingen die naar ons verstuurd worden is de klant verantwoordelijk voor deze zending. Let er op het produkt voldoende te frankeren, ongefrankeerde zendingen worden ten allen tijde geweigerd en gaan retour afzender. Indien het artikel onzorgvuldig en niet in deugdelijke verpakking is verpakt, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Indien een systeem middels RMA bij ons retour komt verzoeken wij u de meegeleverde onderdelen bij te voegen:
-(een kopie van) de aankoopbon
-een volledig ingevuld RMA formulier met klacht/probleem omschrijving en naam/adresgegevens
-verpakkingen en bijbehorende moederbord onderdelen; zoals de doos/driver cd(s), boekje(s)
Zonder deze gegevens kan de afhandeling langer duren. Let er ook op dat het betreffende systeem voorzien is van een ORGINELE Windows installatie aangezien het vaak voorkomt dat problemen te wijten zijn aan verkeerd softwaregebruik. Als er geen defect wordt gevonden aan een bij ons ter reparatie aangeboden systeem binnen de garantieperiode, maar het probleem bijvoorbeeld te wijten is aan verkeerd softwaregebruik of internetinstellingen, worden onderzoekskosten in rekening gebracht tot maximaal 50,00 euro incl. BTW
De maximale termijn waarbinnen reparaties worden afgehandeld is 6 weken. Let op: software kan nooit worden geretourneerd na aankoop. De garantie op een PC wordt gegeven door Computershopleerdam, dit is dan ook uw eerste aanspreekpunt voor het aanmelden van een garantiegeval. Reparaties gedaan door derden worden nooit vergoed, ook vervalt hiermee de garantie op het produkt. Bij een PC is de garantie van toepassing op het gehele systeem (hardwarematig) en niet per onderdeel. Als de pc als compleet systeem is aangeschaft kunnen losse onderdelen hieruit niet apart aangeboden worden voor garantie. Indien er bij een geleverd systeem een of meerdere onderdelen ontbreken dient u dit binnen 7 dagen na aankoop te melden, alleen dan word(t)en de/het ontbrekende onderde(e)l(en) bijgeleverd.

Indien een pakket met schade bij u wordt bezorgd dient u deze te weigeren. Neemt u deze toch aan en er is sprake van schade dan dient u binnen 24 uur een proces- verbaal op te laten maken op het postkantoor. Wanneer de schade niet direct zichtbaar is dient u binnen 1 week schriftelijk melding hiervan te maken en alsnog een proces verbaal in te dienen bij het postkantoor. Het proces verbaal dient vervolgens naar Computershopleerdam te worden gestuurd, en na goedkeuring hiervan wordt de schade gerepareerd / het defect omgeruild. De schade wordt afgehandeld met TNT. Voor zendingen die naar ons toe worden gestuurd is de verzender ten allen tijde verantwoordelijk voor de zending en of deze al dan niet verzekerd is vervoerd

Aanvullende algemene voorwaarden 

Leverancier:
Computershopleerdam

Klant:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die telefonisch, schriftelijk of online producten bij Computershop leerdam.nl besteld.

Overeenkomst:
iedere overeenkomst die tussen Computershopleerdam en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van deze overeenkomst

Produkten:
Hardware, Software, randapparatuur, satelliet ontvangers, assemblages, arbeidsloon en toebehoren bij voornoemde categorieën

Bericht:
iedere mogelijke bericht en/of kennisgeving van Computershopleerdam aan de klant daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, e-mailberichten, faxen en brieven.1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts) handelingen van Computershopleerdam en haar klanten. Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij Computershopleerdam niet optreedt in haar hoedanigheid van licentiegever of verkoper. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de klant wordt door Computershopleerdam uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Produkten

Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Computershopleerdam niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een (online) order. Een overeenkomst komt alleen tot stand indien en voorzover Computershopleerdam de order schriftelijk aanvaardt of als er uitvoering aan een order wordt gegeven. Alle opgaven door Computershopleerdam van aantallen, getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van onze produkten zijn met zorg gedaan. Computershopleerdam verstrekt deze gegevens onder voorbehoud van prijswijzingen,transportkosten, typ, spel of kennelijke fouten.


3. Wijzigingen en Aanvullingen

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden alleen, indien zij schriftelijk door Computershopleerdam zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

4. Prijzen

Alle prijzen vermeld in berichten, zoals prijslijsten en/of offertes van Computershopleerdam zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting (B.T.W.)en transport. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van de klant de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de produkten en het vervoer daarvan. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden, hieronder begrepen valutakoersen en dealerprijzen. Indien omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst maar voor de aflevering wijzigen, heeft Computershopleerdam het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen.

5. Betaling

Betaling geschiedt op vooruitbetaling, contant bij afhaling of via Ideal

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle produkten blijven eigendom van Computershopleerdam niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die de klant krachtens enige overeenkomst aan Computershopleerdam verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de klant overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Voordat de eigendom van de produkten op de klant over zijn gegaan, is de klant niet gerechtigd de produkten te verhuren, in gebruik te geven aan derden, te verpanden, of anderszins te bezwaren. De klantis slechts gerechtigd de produkten, waarvan Computershopleerdam eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Indien en zolang Computershopleerdam eigenaar van de produkten is, zal de klant Computershopleerdam onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de produkten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de produkten. Bovendien zal de klant Computershopleerdam op eerste verzoek mededelen waar de produkten zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Computershopleerdam. De klant staat ervoor in dat een beslag op de produkten onmiddellijk wordt teruggedraaid.

7. Afleveringstermijnen

De afleveringstermijn zal in de regel binnen 3 werkdagen geschieden tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding terzake en heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangt dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voorzover dat strikt noodzakelijk is. Computershopleerdam heeft te allen tijde het recht om in gedeelten af te leveren. Bij langere levertermijnen zal Computershopleerdam een tijdsindicatie aan de klant verstrekken.

8. Aflevering en Risico

De aflevering van de produkten, de bepalingen omtrent de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uiting is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities. Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de produkten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de produkten gereed zijn voor verzending aan de klant. Computershop Leerdam zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en de klant zal de produkten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na kennisgeving, afnemen. Neemt de klant de produkten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Computershopleerdam is in dat geval gerechtigd de produkten voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De klant blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met een netto-opbrengst van de verkoop aan een eventuele derde.

9.Retourgarantie

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft men na het doen van aankopen via Internet recht op een bedenkperiode van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, de klant dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht.

Wanneer u zich heeft bedacht over een online gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doet u dit dan binnen 7 dagen na ontvangst. U dient dit eerst hetzij telefonisch of per e-mailbericht aan ons te melden. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd). Wanneer de retour gezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 30 dagen na aankoop terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer.

Belangrijk Bij beschreven CD-/DVD-media en bij software is retourneren uitgesloten wanneer de zegels verbroken zijn of als u de verpakking van de media geopend is. Het retourrecht geldt ook niet bij speciaal voor u bestelde of vervaardigde artikelen, of op artikelen uit de opruiming

10. Overmacht

Indien Computershopleerdam door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens De klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van overmacht heeft De klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Computershopleerdam als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Computershopleerdam onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens De klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Computershop Leerdam kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, terrorismedreigingen, stagnatie of andere problemen bij de produktie door Computershopleerdam of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Computershopleerdam zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte stellen.


11. Garanties

Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten. Let op! Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software). .

12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Computershopleerdam is niet aansprakelijk voor schade aan de produkten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties terzake. Computershopleerdam is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit deze overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die de klant of een derde terzake van (in het gebruik van) de produkten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Computershopleerdam zal de klant Computershopleerdam vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de produkten en zal hij Computershopleerdam alle schade vergoeden die Computershopleerdam lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

13. Intellectuele Eigendomsrechten

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Apparatuur, Software, randgebeuren, Documentatie of andere materialen (zoals: arbeidsloon, assemblages, analyses, rapporten, offertes etc.) die door Computershopleerdam aan de klant worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Computershopleerdam of diens toeleveranciers, en De klant verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, een en ander tenzij in een door Computershopleerdam en de klant ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De klant is ermee bekend dat de produkten en/of andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Computershopleerdam bevatten en de klant verbindt zich deze produkten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven. Het is De klant niet toegestaan om op de produkten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software te verwijderen, te wijzigen of de produkten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. Het is Computershopleerdam toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software. Computershopleerdam verklaart dat naar beste weten de produkten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden terzake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Computershopleerdam zonodig het desbetreffende Produkt vervangen of wijzigen, door wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De klant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. De klant zal Computershopleerdam onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Produkten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Computershopleerdam bevoegd daartegen - mede namens de klant - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De klant zal zich van zulke maatregelen onthouden, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal de klant Computershopleerdam zijn medewerking verlenen.

14. Verplichtingen van de Klant

De klant zal aan Computershopleerdam alle voor de uitvoering van Computershopleerdam’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan. De klant zal zorgen voor het gebruik van de produkten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, software en toebehoren. Indien is overeengekomen dat de klant hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldaan aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Computershopleerdam staan of indien De klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Computershopleerdam het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Computershopleerdam in rekening te brengen.

15. Verzuim/ontbinding

Indien De klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is De klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Computershopleerdam gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van De klant, zullen alle Overeenkomsten met De klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Computershopleerdam de klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Computershopleerdam gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door De klant voldoende zeker is gesteld. Het bovenstaand bepaalde doet niet af aan de overige rechten van Computershopleerdam op grond van de wet en de Overeenkomst. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bovenstaand bedoeld zijn respectievelijk alle vorderingen van Computershopleerdam op De klant uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en alle vorderingen van Computershopleerdam op de klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Computershopleerdam gerechtigd de afgeleverde produkten terug te nemen. In verband daarmee zullen Computershopleerdam en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van de klant te betreden teneinde de produkten in bezit te nemen. De klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Computershopleerdam in staat te stellen haar rechten te effectueren.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

Het is Computershopleerdam toegestaan de in enige Overeenkomst met de klant omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Computershop Leerdam worden overgedragen zal Computershopleerdam de klant voorzover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft De klant het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Computershopleerdam is in dat geval niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden. De klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Computershopleerdam.

17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden of deze Overeenkomst zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht.

Terug
Uw IP-adres is: 100.24.209.47
Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart